recentpopularlog in

Israel

« earlier   
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם) (חוק) – כל-זכות
מטרת התקנות היא לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה. מסיבה זו, קובעות התקנות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.
israel  health  insurance  bituahsiudi 
30 minutes ago by yevgenyd
תעריפי ביטוח - מכבי סיעודי
undתגמולי הביטוח:
לגבי מבוטח המאושפז במוסד סיעודי, תגמולי ביטוח בשיעור של %80 מההוצאות הסיעודיות שהוצאו בפועל,
אך לא יותר מסכום הביטוח המרבי המתאים על פי גיל ההצטרפות לביטוח.
לגבי מבוטח הנמצא בביתו, תגמולי ביטוח חודשיים קבועים, בסכום השווה לסכום הביטוח הנקוב על פי גיל
ההצטרפות לביטוח.
israel  health  insurance  bituahsiudi 
30 minutes ago by yevgenyd
תקנות לעניין מצב רפואי קודם
תקנה 4 אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -  סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
israel  health  insurance  bituahsiudi 
40 minutes ago by yevgenyd
ביטוח סיעודי - חשוב, אבל האם הכרחי? לא בטוח! | הון - מדריכים פיננסיים
על פי ההגדרה, אדם מוגדר כסיעודי כאשר הוא אינו יכול לבצע בעצמו לפחות 3 מתוך 6 פעולות יומיומיות בסיסיות והוא זקוק לעזרה ו/או השגחה. 6 הפעולות בהן מדובר הן: לאכול ולשתות, ללכת, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לשלוט על הסוגרים. תחת ההגדרה של חולה סיעודי נמצא גם אדם תשוש נפש החייב השגחה צמודה (חולה אלצהיימר או דמנציה, למשל).

הביטוח הלאומי תומך בחולים סיעודיים השוהים בבית באמצעות גמלת סיעוד, ומשרד הבריאות תומך כספית באשפוז חולים במוסדות סיעודיים.
israel  health  insurance  bituahsidudi 
57 minutes ago by yevgenyd
ביטוח סיעודי – חברות הביטוח דוחות מעל 40% מהתביעות! אז מה זה שווה? ומה עושים? | הון - מדריכים פיננסיים
נתוני הפיקוח על הביטוח עולה כי חברת מנורה מאשרת 74% מהתביעות לביטוח סיעודי, בעוד שהראל מאשרת 69%, כלל 61%, מגדל 61%, הפניקס 57% ואיילון – 33% בלבד. הממוצע כאמור – 59%.

אישור התביעות דרך קופות חולים מגיע ל-75%, כאשר בקופת חולים מאוחדת (הפניקס) שיעור הקבלה – 86%; כללית (הראל-דקלה) שיעור הקבלה הוא 83% ; לאומית (כלל) שיעור קבלה של 68% ומכבי (כלל) שיעור קבלה של 65%.
israel  health  insurance  bituahsiudi 
1 hour ago by yevgenyd

Copy this bookmark:

to read