recentpopularlog in

WimLeers : pension   167

« earlier  
Wijninckx-bijdrage: hoe nu berekenen? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

BEREKENING
Premies hoger dan € 30.000
Sinds 2012 was een Wijninckx-bijdrage van 1,5% verschuldigd, indien de premies die gestort werden voor de opbouw van een aanvullend pensioen meer bedroegen dan € 30.000 (jaarlijks te indexeren) per jaar per aangeslotene. Sinds 2018 is de bijdrage verdubbeld naar 3%.

Pensioendoelstelling
Sinds bijdragejaar 2019 is de bijdrage verschuldigd, zodra de pensioendoelstelling overschreden wordt. Die pensioendoelstelling is gelijk aan het maximale pensioenbedrag in de wettelijke pensioenregeling voor ambtenaren (momenteel € 78.453,60), vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is gelijk aan het aantal loopbaanjaren die in rekening worden genomen voor de bepaling van het wettelijk pensioen, gedeeld door 45.

Om na te gaan of de pensioendoelstelling overschreden wordt, vertrekt u van een raming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, nl. 25% van het RSVZ-bijdragenplafond (€ 58.513,51 x 25% voor 2019). Dat resultaat vermenigvuldigt u met de loopbaanbreuk.

Daarna zet u het totaal van de aanvullende pensioenreserves om in een rente door het te delen door een factor die de levensverwachting op 65 jaar weerspiegelt. Deze omzettingscoëfficiënt wordt jaarlijks vastgelegd door de FOD Sociale Zekerheid en bedraagt momenteel 26,94162. Als die rente samen met het geschatte wettelijk pensioen hoger ligt dan de pensioendoelstelling, dan is de Wijninckx-bijdrage van toepassing.

In tegenstelling tot wat vroeger het geval was moeten alle extralegale pensioenen meegeteld worden, ongeacht het statuut. Naast groepsverzekeringen, IPT’s en interne pensioentoezeggingen komen nu ook het VAPZ, de RIZIV en het POZ in aanmerking.

Reservestijging
Als de Wijninckx-bijdrage van toepassing is, dan wordt ze niet langer berekend op de gestorte premies, maar wel op de rendementsgecorrigeerde aangroei van de reserves. Voor 2019 wordt de Wijninckx-bijdrage berekend op de aangroei van de (verworven) reserves tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

De rendementscorrectie wordt berekend door de aanvangsreserves (1 januari 2018) te vermenigvuldigen met een factor in functie van de gemiddelde OLO-rentevoet tijdens de laatste zes kalenderjaren. Deze zou 1,18% bedragen voor de periode 2013-2018.PRAKTISCH
De bijdrage moet betaald worden door de bijdrageplichtigen, in verhouding tot hun aandeel in de reservestijging. Sigedis zal, op basis van de gegevens die ze in haar databank DB2P heeft, vaststellen door wie de bijdrage verschuldigd is
belgium  pension  taxes 
july 2019 by WimLeers
Groepsverzekering gebruiken voor vastgoedfinanciering? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Waarom zou u dat doen? Tja, met dat voorschot moet u minder of misschien zelfs helemaal geen gewone hypothecaire lening aangaan bij uw bank. U spaart dus zo zeker en vast op de kosten. Er is immers geen hypotheekakte nodig, geen wederbeleggingsvergoeding bij een vervroegde terugbetaling, de polis zelf loopt verder, er is geen schuldsaldoverzekering nodig, enz.

Interesten betalen? Ja, meestal wel. De interesten die uw maatschappij u aanrekent, liggen doorgaans ongeveer 1% à 1,5% boven de opbrengst van uw groepsverzekering of IPT. Die rente ligt ook hoger dan de rente op een klassieke hypothecaire lening bij uw bank en soms verliest u alsdan ook nog de winstdeelname van uw groepsverzekering.

Tip 1. De interesten op dat voorschot kunt u inbrengen in uw privéaangifte.

Tip 2. U kunt er ook voor kiezen om geen interesten te betalen. De interesten worden dan bij het voorschot gevoegd (zgn. gekapitaliseerd) en de afrekening ervan gebeurt bij de uitbetaling van uw pensioenkapitaal.

Groepsverzekering in pand geven
Hoe werkt dat? Bij een inpandgeving gebruikt u uw groepsverzekeringscontract als zekerheid voor uw lening. U sluit dus nu wel een lening bij de bank voor de aankoop van het tweede onroerende goed, maar een en ander optimaliseren is mogelijk.

Lening met enkel interestbetalingen. Kunt u een zgn. bulletkrediet vastkrijgen bij uw bank, dan betaalt u tijdens de looptijd van die lening enkel interesten en geen kapitaal.

Uitbetaling groepsverzekering is dan kapitaal. Op het moment waarop uw groepsverzekering uitbetaald moet worden, kan dan het nettokapitaal in een keer naar uw bank gaan. Die is nl. door de inpandgeving de zgn. aanvaardende begunstigde van uw verzekeringscontract geworden.

Is dat een beter alternatief dan een voorschot? Ja, vaak wel. Om te beginnen kan het een oplossing zijn als de opgebouwde pensioenreserve nog te beperkt is, lees: als uw groepsverzekering nog niet lang loopt. Wat echter zeker een reden is om voor deze manier te kiezen, is dat de interestvoet op een bulletkrediet meestal lager ligt dan de interest die u moet betalen op de rente bij een voorschot op uw groepsverzekering.

Tot maximaal 75% van het opgebouwde kapitaal is bruikbaar voor de aankoop van onroerend goed. De interesten op dit voorschot zijn wel hoger dan bij een hypothecaire lening. Overweeg daarom een bulletlening in combinatie met het in pand geven van uw groepsverzekering. U betaalt dan ook interesten, maar die zijn meestal lager.
pension  belgium  house  banks 
april 2019 by WimLeers
Pensioenfondsen: ook bij minwaarde belast? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Pensioenfondsen: ook bij minwaarde belast?

Prestatie pensioenspaarfondsen. De meeste pensioenspaarfondsen haalden in 2018 een negatief rendement van -5% à -10%. De defensieve pensioenspaarfondsen (overwegend obligaties) deden het wel iets minder slecht dan de dynamische fondsen (overwegend aandelen).

Fiscaal gezien. Op uw 60ste verjaardag wordt dit pensioenkapitaal belast tegen 8%. Maar de fiscus gaat voor pensioenspaarfondsen echter uit van een fictief rendement van 4,75% op wat u stortte. Voor de stortingen van vóór 1992 is dat zelfs 6,25%. Ligt de werkelijke opbrengst lager – zoals in 2018 – dan heeft u pech. Is de opbrengst hoger (bv. 7%), dan wordt u op het surplus niet belast. Voor 2018 deed u dus geen goede zaak. Maar op langere termijn liggen de zaken anders. Zo lag het gemiddeld jaarlijks rendement van de meeste pensioenspaarfondsen de laatste vijf jaar rond 5,2%. Als we kijken naar het rendement sinds het ontstaan van de pensioenspaarfondsen in 1987, ligt het rendement gemiddeld zelfs rond 6,8% per jaar.
belgium  pension 
march 2019 by WimLeers
Uw werknemer wil via u een aanvullend pensioen opbouwen - Tips & Advies Ondernemingsdatabank
Als u aan uw werknemer(s) geen of een beperkte groepsverzekering aanbiedt, kan elke werknemer vanaf 27.03.2019 het initiatief nemen om zelf via een inhouding op zijn nettoloon een bijkomend pensioen op te bouwen. Hoe werkt dat dan?
Vrij aanvullend pensioen werknemer
Op initiatief van uw werknemer. Elke werknemer die geen of slechts een beperkte groepsverzekering heeft, zal bij een verzekeraar naar keuze of bij een instelling voor bedrijfspensioenen vanaf 27.03.2019 (wet van 06.12.2018, BS 27.12.2018) een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kunnen afsluiten. Uw werknemer kiest zelf of hij een pensioen opbouwt binnen een Tak 21 of een Tak 23. Hij kan naar wens ook aanvullende waarborgen, zoals een verhoogde uitkering bij overlijden, voorzien en de begunstigde bepalen. Hij moet u twee maanden vooraf informeren over de inhoudingen en over een aanpassing of stopzetting van het VAPW.

Hoeveel premie? De maximale jaarlijkse bijdrage is gelijk aan 3% van het referentieloon of € 1.600, indien 3% van het referentieloon lager is dan dat bedrag. M.a.w., indien het referentieloon lager is dan € 53.333,33 mag hij voor een premie van € 1.600 gaan.

Let op! Het resultaat van die berekening moet verminderd worden met de eventuele pensioenopbouw als werknemer in de tweede pijler tijdens de referentieperiode. Concreet is dit het verschil tussen de reserves op 01.01.2019 en 01.01.2017 (deze laatste worden nog gecorrigeerd met een fictief rendement). Hoeveel dat verschil is, kan uw werknemer terugvinden op https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx .

Wat is het referentieloon? Het referentieloon is gelijk aan het totale brutoloon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen in de loop van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar van pensioenopbouw (N-2). D.w.z. dat voor het bepalen van de premie voor kalenderjaar 2019, uw werknemer naar het bruto-inkomen (terug te vinden op bv. de individuele fiche) van 2017 moet refereren.

Geen rendementsgarantie. Uw rol als werkgever is beperkt tot het inhouden en het doorstorten van de premie. Binnen een VAPW rust het beleggingsrisico volledig op de verzekeringsnemer. U moet dus geen rendementsgarantie verlenen.

Beste keuze voor uw werknemer?
Fiscaal voordeel voor uw werknemer. Uw werknemer geniet in de personenbelasting een fiscaal voordeel van 30% (te verhogen met gemeentelijke opcentiemen) op de doorgestorte premies. De belastingvermindering is dus identiek aan het langetermijnsparen en het klassieke pensioensparen.

Belastingen en taksen. Een VAPW is onderworpen aan 4,40% premietaks, bij langetermijnsparen is dat 2% en pensioensparen is vrijgesteld. De RIZIV- en solidariteitsbijdragen (samen 5,55%) zijn bij uitkering enkel van toepassing op het VAPW. Wat de eindbelasting betreft, is pensioensparen onderworpen aan 8% en een VAPW en langetermijnsparen aan 10%. Enkel op het VAPW moet uw werknemer boven op de eindbelasting nog gemeentelijke opcentiemen betalen.

Interessant? Omwille van de belasting op de premie en de uitkering van het kapitaal, is een VAPW voor uw werknemer pas interessant als de andere mogelijkheden om fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op te bouwen, reeds volledig benut worden.

Tip. De volgorde waarin uw werknemer het best zijn pensioen opbouwt, is het klassieke pensioensparen (max. € 980), langetermijnsparen (max. € 2.350) en dan pas het VAPW.
belgium  pension 
march 2019 by WimLeers
AOW-franchises en €100.000-grens 2017 bekend | Aegon

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2017 berekenen wij op € 103.317.
netherlands  pension  taxes 
february 2019 by WimLeers
Maak uw woondromen waar | NN Belgium – Verzekeringen

Lening via wedersamenstelling

Een laatste, mogelijke vorm van vastgoedfinanciering via de groepsverzekering is het wedersamenstellen van het ontleende kapitaal. Bij een klassieke lening gebeurt de terugbetaling ofwel met vaste aflossingen (maandelijks een vaste kapitaalaflossing plus interesten) ofwel met vaste mensualiteiten (vast maandelijks bedrag dat uit een deel interest en een deel aflossing van kapitaal bestaat). Bij een wedersamenstelling wordt er tijdens de looptijd van de lening geen kapitaal afgelost. Het volledige bedrag wordt pas op de eindvervaldag van het groepsverzekeringscontract of bij het overlijden van de verzekerde terugbetaald. Bij een lening via wedersamenstelling (ook wel bulletkrediet genoemd) moet gedurende de hele looptijd van de lening interest betaald worden op het volledige kapitaal. Deze formule is daarom minder interessant voor jonge werknemers die op een lange looptijd lenen.
belgium  pension  house  aw 
december 2018 by WimLeers
De PTB misleidt de werknemers ! | Daniel Bacquelaine

In het stelsel van de werknemers heeft 32,90 % van de gepensioneerde vrouwen in 2017 (ca. 35,86% van de mannen) het vervroegd pensioen opgenomen. In het stelsel van de ambtenaren heeft 96,48 % van de vrouwen in 2017 (ca. 93,90% van de mannen) het vervroegd pensioen opgenomen.
belgium  pension  2018 
september 2018 by WimLeers
Wijzigingen van het totale loon

Het totale loon wordt beperkt in verhouding tot het aantal toegekende dagen: als men 160 dagen valideert in 2008, wordt het pensioen voor dat jaar berekend op basis van een maximumloon van 46 895,18 x 160/312, of 24 048,81 EUR.
belgium  pension 
august 2018 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read