recentpopularlog in

WimLeers : taxes   237

« earlier  
Overheid betaalt helft van Belgische beroepsbevolking

Sinds dinsdag zijn 1.075.000 Belgen tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Tel daar de 391.000 landgenoten in klassieke werkloosheid, de 843.000 ambtenaren en leerkrachten en de 647.000 werknemers uit de zorgsector bij en je komt aan bijna 3 miljoen landgenoten die betaald of gesubsidieerd worden door de overheid. Op een totale beroepsbevolking van 5,45 miljoen Belgen is dat meer dan een op twee.
covid19  belgium  unemployment  taxes  socialsecurity 
8 days ago by WimLeers
Sweden Has a 70% Tax Rate and It’s Just Fine

Taxes = Personal Income Tax + Employee-Side Payroll Tax + Employer-Side Payroll Tax
Labor Costs = Gross Wages + Employer-Side Payroll Tax
Marginal Tax Wedge = Taxes / Labor Costs
taxes  sweden 
august 2019 by WimLeers
Wijninckx-bijdrage: hoe nu berekenen? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

BEREKENING
Premies hoger dan € 30.000
Sinds 2012 was een Wijninckx-bijdrage van 1,5% verschuldigd, indien de premies die gestort werden voor de opbouw van een aanvullend pensioen meer bedroegen dan € 30.000 (jaarlijks te indexeren) per jaar per aangeslotene. Sinds 2018 is de bijdrage verdubbeld naar 3%.

Pensioendoelstelling
Sinds bijdragejaar 2019 is de bijdrage verschuldigd, zodra de pensioendoelstelling overschreden wordt. Die pensioendoelstelling is gelijk aan het maximale pensioenbedrag in de wettelijke pensioenregeling voor ambtenaren (momenteel € 78.453,60), vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is gelijk aan het aantal loopbaanjaren die in rekening worden genomen voor de bepaling van het wettelijk pensioen, gedeeld door 45.

Om na te gaan of de pensioendoelstelling overschreden wordt, vertrekt u van een raming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, nl. 25% van het RSVZ-bijdragenplafond (€ 58.513,51 x 25% voor 2019). Dat resultaat vermenigvuldigt u met de loopbaanbreuk.

Daarna zet u het totaal van de aanvullende pensioenreserves om in een rente door het te delen door een factor die de levensverwachting op 65 jaar weerspiegelt. Deze omzettingscoëfficiënt wordt jaarlijks vastgelegd door de FOD Sociale Zekerheid en bedraagt momenteel 26,94162. Als die rente samen met het geschatte wettelijk pensioen hoger ligt dan de pensioendoelstelling, dan is de Wijninckx-bijdrage van toepassing.

In tegenstelling tot wat vroeger het geval was moeten alle extralegale pensioenen meegeteld worden, ongeacht het statuut. Naast groepsverzekeringen, IPT’s en interne pensioentoezeggingen komen nu ook het VAPZ, de RIZIV en het POZ in aanmerking.

Reservestijging
Als de Wijninckx-bijdrage van toepassing is, dan wordt ze niet langer berekend op de gestorte premies, maar wel op de rendementsgecorrigeerde aangroei van de reserves. Voor 2019 wordt de Wijninckx-bijdrage berekend op de aangroei van de (verworven) reserves tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

De rendementscorrectie wordt berekend door de aanvangsreserves (1 januari 2018) te vermenigvuldigen met een factor in functie van de gemiddelde OLO-rentevoet tijdens de laatste zes kalenderjaren. Deze zou 1,18% bedragen voor de periode 2013-2018.PRAKTISCH
De bijdrage moet betaald worden door de bijdrageplichtigen, in verhouding tot hun aandeel in de reservestijging. Sigedis zal, op basis van de gegevens die ze in haar databank DB2P heeft, vaststellen door wie de bijdrage verschuldigd is
belgium  pension  taxes 
july 2019 by WimLeers
Erfpacht en opstalrecht voortaan belastingvrij overdraagbaar! - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Een erfpacht overdragen als natuurlijke persoon is fiscaal een dure aangelegenheid. Met een wet van 22.04.2019 zou dit nu opgelost zijn. Waarover gaat het precies en wat is nu het concrete voordeel?
Fiscaal voor- en nadeel van erfpacht
Quasi-eigenaar. Als erfpachter heeft u het recht om ‘het genot te hebben’ van een grond en/of gebouw, maar zonder er ook effectief eigenaar van te zijn. De juridische eigendom blijft nl. bij de zgn. erfpachtgever. U heeft een beperkt zakelijk recht, maar wel met een stevige rechtspositie: u heeft een rechtstreekse aanspraak op het pand zelf en bent dus veel meer dan louter een huurder, bezitter of gebruiker van het vastgoed.

Wanneer gebruikt? Erfpacht wordt van oudsher toegepast voor vastgoed dat niet zomaar ‘vermarkt’ kan worden, bv. voor begijnhofhuisjes of sociale woningen. Meer recentelijk wordt ook nieuwbouw- en investeringsvastgoed (vooral voor vastgoed aan de kust) aangeboden via de formule van erfpacht. U koopt dan het erfpachtrecht op de grond en de volle eigendom van de constructies, lees: het appartement.

Fiscaal voordeel bij aankoop? Ja, toch wel! Immers, in plaats van het verkooprecht van 10% en 12,5% op de grond, wordt het zgn. huurrecht toegepast. Dat bedraagt maar 2% én het wordt bovendien op een lagere basis berekend, nl. op de zgn. canon.

Keerzijde is een fiscaal nadeel bij verkoop. Het is nl. zo dat de volledige vergoeding/verkoopprijs voor het erfpachtrecht bij u privé belast wordt als een onroerend inkomen tegen de gewone progressieve tarieven in de personenbelasting (art. 7, §1, 3° WIB 92) . Zou u de volle eigenaar zijn, dan zou u op de verkoop van de grond en het gebouw enkel en alleen in bepaalde gevallen belastbaar zijn (nl. bij een zgn. snelle verkoop) en dan nog... U wordt dan niet op de volledige verkoopprijs belast, maar enkel op de winst (de zgn. meerwaarde) bij verkoop, die nog gecorrigeerd mag worden. Bovendien wordt dat bedrag dan ook tegen een afzonderlijk, lager tarief belast in plaats van tegen de progressieve tarieven.

Fiscaal nadeel is nu weggewerkt!
house  belgium  taxes 
june 2019 by WimLeers
Winst van 2018 nu naar premie ‘leiden’? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Weldra beslist de jaarlijkse AV van de vennootschap over de winstverdeling van boekjaar 2018. Waarom zou die een winstpremie aan het personeel toekennen?
Wat is het? De winstpremie is een collectieve bonus waarbij een vennootschap een deel van de winst van een boekjaar doorschuift naar de werknemers in de vorm van een vast bedrag (bv. iedereen € 2.000 bruto) of een percentage van het loon (bv. iedereen 2% van zijn brutojaarloon).

Goedkoop qua RSZ en fiscaliteit. Interessant aan de winstpremie is dat er geen werkgevers-RSZ op verschuldigd is, en naast 13,07% solidariteitsbijdrage werknemer, slechts weinig belastingen (enkel roerende voorheffing van 7%). Nadelig is dan weer dat de winstpremie niet aftrekbaar is voor de vennootschap (ze vormt een zgn. verworpen uitgave).

Valt buiten de loonnorm. De winstpremie is bovendien een van de uitzonderingen waarvan men aanvaardt dat ze niet meegeteld hoeven te worden voor de loonnorm. Als u een winstpremie zou toekennen, eet die m.a.w. niets op van de toegelaten 1,1% voor 2019-2020. U hoeft er dus niet mee te wachten tot u weet wat er op sectorniveau zal gebeuren...

Soepele invoering... Een winstpremie invoeren kan door een eenvoudige beslissing van de AV van de vennootschap (de notulen moeten wel een aantal verplichte gegevens bevatten). Er hoeven dus geen onderhandelingen met of toelatingen van de vakbonden aan vooraf te gaan, de AV kan op eigen houtje beslissen of zij iets toekent, en zo ja, hoeveel.

Tip. Vermits de jaarlijkse AV eraan zit te komen, is het nu het moment om de eventuele toekenning van een winstpremie aan te kaarten bij de aandeelhouders. De effectieve uitkering kan daarna al op korte termijn gebeuren, bv. op 1 juli 2019, of pas later, bv. pas begin 2020 als ‘bonus voor het jaar dat net voorbij is’. Deze keuze is volledig vrij.

... tenzij voor gecategoriseerde premie. Tot nog toe hebben we het gehad over een zgn. identieke winstpremie die voor iedereen principieel gelijk is. Denkt u eerder aan een winstpremie die niet voor iedereen gelijk is, maar verschilt naargelang van de categorie van de betrokken werknemers, dan komt er heel wat meer ‘procedure’ bij kijken, want zo’n premie moet u invoeren via een toetredingsakte of cao.
belgium  salary  taxes 
may 2019 by WimLeers
Winstpremie: nu meer flexibiliteit? - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Invoering
Een van de grote voordelen van een winstpremie is dat het invoeren van een identieke winstpremie gebeurt door een eenvoudige beslissing van de algemene vergadering en een informatieverstrekking op ondernemingsniveau. Slechts in het geval waarin de onderneming een gecategoriseerde winstpremie wenst uit te keren, zal de invoering hiervan moeten gebeuren bij cao of toetredingsakte (indien er geen vakbondsafvaardiging is binnen de onderneming). In beide gevallen beslist u echter pas over de invoering van de winstpremie eens u een definitief zicht heeft op de winst van het boekjaar.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de ‘loonbonus’) daarentegen moet u uitkeren als de vooraf vastgestelde doelstellingen bereikt zijn. Daarnaast komt er bij een loonbonus ook een stevig stuk administratie kijken. Voordeel van de loonbonus is wel dat u de toekenning kunt beperken tot een bepaalde categorie van werknemers.

(Para-)fiscale waardering
Wat de sociale zekerheid betreft wordt de winstpremie niet als loon behandeld. Er zijn dus geen gewone werkgevers- of werknemersbijdragen op verschuldigd, maar er is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd door de werknemer. Daarnaast zal de winstpremie bij de werknemers slechts belast worden tegen een aanslagvoet van 7%. De winstpremie moet bovendien verplicht aangegeven worden in de personenbelasting. In tegenstelling tot de loonbonus is de winstpremie voor het bedrijf echter geen fiscaal aftrekbare kost.

De winstpremie is vanzelfsprekend een stuk voordeliger dan een klassieke bonus. Bij een klassieke bonus krijgen uw werknemers netto meestal minder dan 40% van de totale kostprijs voor het bedrijf in handen.

Als u het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20,4% geniet, dan houden uw medewerkers van de totale kostprijs van de winstpremie netto 67,15% over. Als uw vennootschap belast wordt tegen het standaardtarief (29,58%), dan daalt dat percentage naar 62,39%, waardoor de winstpremie louter (para-)fiscaal bekeken net iets minder interessant wordt dan de loonbonus. Van de totale kost van een loonbonus houden uw werknemers netto 65,36% over.
belgium  salary  taxes 
april 2019 by WimLeers
5,1% afzonderlijke aanslag op bezoldigingstekort afgeschaft! - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

5,1% afzonderlijke aanslag op bezoldigingstekort afgeschaft!

Om de tariefverlaging van de vennootschapsbelasting die eind 2017 ingevoerd werd, budgettair neutraal te houden, werd er voorzien in een aantal compenserende maatregelen, waarvan de zgn. afzonderlijke aanslag op het bezoldigingstekort er een van is. Deze maatregel werd op 04.04 retroactief afgeschaft! Tijd voor een loonsverlaging?
Bezoldigingstekort: dubbele sanctie
Verlaagd tarief. Sinds aanslagjaar 2019 (boekjaar vanaf 01.01.2018) is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting (20,4% op de eerste € 100.000 belastbare winst) als ze niet aan minstens een van haar bedrijfsleiders (natuurlijke persoon) een loon toekent van ten minste € 45.000. Is de belastbare winst van uw vennootschap vóór de aftrek van het loon echter lager dan € 90.000, dan volstaat een loon dat ten minste gelijk is aan de belastbare winst na de aftrek van die bezoldiging (art. 215, lid 3, 4° WIB 92) .

Aanslag op bezoldigingstekort. Zo uw vennootschap niet voldoet aan die minimumbezoldigingsvoorwaarde, moet zij ook een afzonderlijke aanslag van 5,1% op het loontekort betalen. Dat tekort is het verschil tussen de minimumbezoldiging en de hoogst toegekende bezoldiging (art. 219quinquies, §2 WIB 92) .

Aparte aanslag retroactief afgeschaft?
Wetsvoorstel. Op 19.03.2019 werd in de Commissie Financiën van de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om deze aparte aanslag af te schaffen. In het neergelegde voorstel werd de sanctie opgeheven zonder specifieke inwerkingtreding, waardoor sommige belastingplichtigen toch nog voor aanslagjaar 2019 onderworpen zouden kunnen zijn.

Retroactief afgeschaft. Er werden nog een paar correcties toegevoegd aan het wetsvoorstel waardoor het wetsartikel betreffende de aparte aanslag ingetrokken zou worden i.p.v. opgeheven. Op 04.04.2019 keurde de Kamer goed. De aparte aanslag verdwijnt zo retroactief in de prullenmand!
belgium  taxes  business 
april 2019 by WimLeers
AOW-franchises en €100.000-grens 2017 bekend | Aegon

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2017 berekenen wij op € 103.317.
netherlands  pension  taxes 
february 2019 by WimLeers
OESO-rapport: Belastingdruk nergens zo hoog als in België - Finance - Trends

De categorie in ons land met de hoogste fiscale druk is de alleenstaande zonder kinderen en met een loon dat 167 procent van het gemiddelde bedraagt: 59,6 procent. Nergens elders in de OESO wordt arbeidsinkomen zo zwaar belast.
belgium  taxes  2018 
february 2019 by WimLeers
Rebooting liberalism – part 3: Property is monopoly – Dick Olsson

The idea is that property owners self-assess how valuable some property is to them, and then pay a tax on that value—the author propose an annual 7% tax (lbased on sound research (average across different types of property). Further, the owner must always stand ready to sell the property at said valuation, listed on some kind of public record. This causes property owners to reveal the true value of their property—valued too low and someone might buy it from you, valued too high and the tax cost outweigh the benefits you are able extract from it.
taxes  dickolsson  economics  reference 
october 2018 by WimLeers
Belgische bedrijven kunnen geen talent verleiden | De Tijd

Gepolariseerde arbeidsmarkt

Voor België komt daar de combinatie van een extreme kenniseconomie en de automatisering bovenop. Dat bevestigt Bert Van Rompaey, hr-directeur bij BNP Paribas Fortis. ‘België heeft de meeste gepolariseerde arbeidsmarkt. De hoge loonkosten hebben arbeid zo duur gemaakt dat Belgische bedrijven kampioenen zijn in automatisering. Daardoor worden operationele jobs, van handenarbeid tot eenvoudige administratieve taken, massaal afgestoten.’
Tegelijk is er sinds 2009 een versnelling in de creatie van nieuwe kennisjobs die haar gelijke in Europa niet kent, merkt Van Rompaey op. ‘Dat zijn creatieve en hoogtechnologische jobs waarbij ook communicatie en commercieel talent belangrijk zijn. Zoom je verder in op regio’s, dan zie je dat dubbele effect het meest in de regio Antwerpen-Brussel: hoge werkloosheid en een enorme schaarste aan creatieve en hoogtechnische profielen gaan daar hand in hand.’

belgium  salary  taxes 
october 2018 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read